Warto odwiedzić:
Korepetycje z chemii


   jak ustalić wzór soli       

Zjawisko alotropii często spotyka się w przyrodzie. Poznamy jeszcze inne pierwiastki tworzące odmiany alotropowe. Zjawisko alotropii spowodowanej jest różną budową cząsteczek.

Pytania:

1.  Wymień sposoby powstawania ozonu.

2.  Porównaj właściwości tlenu zwykłego i ozonu.

3.  Skąd pochodzi ostry zapach podczas naświetleń lampą kwarcową?

4.  Jaką reakcją pod względem cieplnym jest powstawanie ozonu?

Rozdział III

CHEMICZNE JEDNOSTKI WAGOWE. GRAMOATOM I GRAMOCZĄSTECZKA

§ 18. Gramoatorn

W praktyce laboratoryjnej i w przemyśle często musimy dobierać odpowiednie ilości substancji reagujących dla otrzymania potrzebnego produktu reakcji.

Aby wytworzyć na przykład określoną ilość chlorowodoru przez połączenie chloru i wodoru, musimy przygotować dokładnie obliczone ilości wagowe tych gazów, jeśli chcemy, żeby żadnego z nich podczas reakcji nie zabrakło.

Ze wzoru cząsteczki chlorowodoru HC1 widać, że na jeden atom chloru przypada w niej jeden atom wodoru. Nie możemy jednak do reakcji odliczać pojedynczych atomów reagujących substancji, są one przecież zbyt małe. Jak dobrać wobec tego chlor i wodór w gramach, aby całkowicie ze sobą przereagowały ? Gdybyśmy do reakcji przygotowali na 1 g wodoru 1 g chloru, to ilości wagowe byłyby źle dobrane. Każdy atom chloru jest przecież 35 razy cięższy od atomu wodoru, bo masa atomowa chloru = 35*). W 1 gramie chloru jest zatem 35 razy mniej atomów niż w 1 gramie wodoru. Jeżeli liczbę atomów w 1 gramie

wodoru oznaczymy przez n, to 1 gram chloru zawiera -r=- atomów.

Dopiero 35 g chloru zawiera taką samą liczbę atomów, jak i 1 g wodoru, jeżeli bowiem:

i 1 g wodoru zawiera n atomów wodoru i 1 g chloru ,, — „          chloru,

to 35 g chloru

---- • 35, czyli n atomów chloru.

35

*) Masy atomowe przyjęto w zaokrągleniu do całości.

45

Strona główna: Chemia
Rozdział pierwszy: Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne...
Rozdział drugi: Tlen
Rozdział trzeci: (Chemiczne jednostki wagowe...)

str. 44, 45: gramoatom
str. 46, 47: gramocząsteczka
str. 48, 49: przykłady
str. 50, 51: obliczenia na podstawie wzorów i równań chemicznych
str. 52, 53: zadania
str. 54, 55: objętość gramocząsteczki gazów
str. 56, 57: pytania

Rozdział czwarty: Wodór. Równoważnik chemiczny
Rozdział piąty: Woda
Rozdział szósty: Klasyfikacja związków nieorganicznych
Rozdział siódmy: Potasowce
Rozdział ósmy: Chlorowce
Spis treści: Spis treści